Методи на преподаване

Съвременното образование е ориентирано към нова култура на учене у учениците. Неговата цел е не само да предоставя даден пакет от знания, а да ги учи как да учат и как да прилагат наученото.

Процесът на запаметяване и възпроизвеждане трябва да се трансформира в процес на постоянно нарастване на умствените механизми и способности.

В центъра на учебно-възпитателния процес поставям ученика с неговата познавателна, емоционална и творческа дейност – да бъде самоуверен, да се учи от грешките си, да решава проблеми.

Използвам различни методи на преподаване в зависимост от методичната единица и учебните планове и програми и специфичното за учебните предмети биология и химия.

Образователно-технологичните модели като е-обучение и собствени и други презентации по дадени теми или част от теми, видеоклипчета, филми, електронни тестове, компютърни модели на реални обекти, електронни кръстословици, игри, електронни учебници и пр. дават оптимален резултат в конкретна учебна ситуация, реализират вътрешнопредметни и междупредметни връзки и са моята образователна стратегия за повишаване мотивацията на учениците за учене и стимулиране на личностното им развитие.

Възлагам на учениците изработването на модели, табла, постери, презентации и др.

Формирам у учениците разбирането за ученето като дейност, изискваща организираност, самодисциплина, самостоятелност и отговорност.